GENERELLE HANDELSBETINGELSER

§1 Formål

Formålet med bilaget er at fastsætte de generelle samhandelsbetingelser mellem Kunde og Cortex Consult. Bilaget erstatter tidligere bilag af samme karakter mellem parterne, såvel skriftlige som mundtlige.

§2 Samarbejde

Kunden og Cortex er i forbindelse med indgåelse af denne aftale forpligtet til loyalt at samarbejde, overholde mundtlige aftaler og deadlines samt at kommunikere åbent om opståede problemer.

§3 Aftaleperiode

Nærværende bilag træder i kraft på den på aftaleforklædet påførte dato. Aftalen er herefter gældende for en 1-årig periode. Herefter forlænges aftalen automatisk med 1 år ad gangen.

§4 Overdragelse

Parterne kan ikke, uden den anden parts skriftlige samtykke, overdrage rettigheder og forpligtelser ifølge denne aftale til tredjemand.

§5 Tavshedspligt

Parterne skal iagttage ubetinget tavshed overfor tredjepart om indholdet af denne aftale. Hvis ikke andet er aftalt, har parterne dog ret til, i reference-øjemed, at omtale overfor tredjepart, at et samarbejde er etableret.

§6 Betaligsbetingelser

Alle priser er eksklusiv moms og kørsel. Betalingsbetingelser er månedligt forud. Kørsel afregnes til ½ timepris og kilometer efter statens takster.

§7 Regulering af priser

Cortex er berettiget til at regulere indgåede priser hver den 1. januar i henhold til Nettoprisindekset. Nettoprisindekset kan findes på www.statistikbanken.dk.

§8 Ændringer

Aftalen kan ændres med 6 måneders skriftlig varsel af både Kunden og Cortex.

§9 Opsigelse

Aftalen er uopsigelig i hver aftaleperiode. Parterne kan med 90 dages varsel opsige denne aftale til ophør med udgangen af en aftaleperiode.

§10 Misligholdelse og ophør

Såfremt en part bliver bekendt med forhold, der er i modstrid med denne aftale, skal denne uden ugrundet ophold skriftligt meddele den anden part dette samt indkalde til et opklarende møde. Parternes erstatningsansvar er begrænset til værdien af denne aftale.

I tilfælde af Cortex betalingsstandsning, konkurs, tvangsakkord eller lignende er Kunden berettiget til at ophæve kontrakten eller stille krav om rimelig sikkerhed for den aftalte ydelse.

§11 Force Majeure

Hverken Kunde eller Cortex skal i henhold til denne aftale anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, som parten ikke med rimelighed er herre over, eller som i øvrigt ikke skyldes fejl eller forsømmelser fra partens side.

§12 Afgørelse af tvister

Retsforholdet ifølge nærværende aftale og dennes fortolkning afgøres efter dansk ret. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne om denne aftale eller dennes fortolkning, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved voldgift.

Voldgiftsretten sammensættes af 3 medlemmer og følger almindelig retspraksis i forbindelse med voldgiftssager.